• บันทึกความร่วมมือ โครงการพัฒนารูปแบบกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาวภายใต้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ บันทึกความร่วมมือ โครงการพัฒนารูปแบบกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาวภายใต้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ
 • 1 โครงการเสริมสมรรถนะด้านการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ (DHML) จังหวัดขอนแก่น 1 โครงการเสริมสมรรถนะด้านการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ (DHML) จังหวัดขอนแก่น
 • โครงการพัฒนารูปแบบกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนภายใต้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ โครงการพัฒนารูปแบบกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนภายใต้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ

ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

 • สุรัสวดี พนมแก่น

  Expert:

 • นายสุพจน์ แก้วบุดดี

  Expert:

 • ดร.สุธิดา อินทรเพชร

  Expert:
ผลงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุด

Quality of life and health status among Thai elderly after economic crisis, Khon Kean province, Thailand.

รายละเอียด >>


ผลการพัฒนาสมรรถนะและอัตลักษณ์ตามคุณลักษณะพยาบาลชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชน และโดยชุมชน จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด >>


ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความรู้และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน ของจังหวัดแห่งหนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนใต้)*

รายละเอียด >>


ระเบียบ ข้อบังคับสมาคมฯ ดาวน์โหลดใบสมัคร สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ ติดต่อสมาคมฯ

งานวิจัยจากวิทยาลัยอื่น