• บันทึกความร่วมมือ โครงการพัฒนารูปแบบกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาวภายใต้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ บันทึกความร่วมมือ โครงการพัฒนารูปแบบกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาวภายใต้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ
 • 1 โครงการเสริมสมรรถนะด้านการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ (DHML) จังหวัดขอนแก่น 1 โครงการเสริมสมรรถนะด้านการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ (DHML) จังหวัดขอนแก่น
 • โครงการพัฒนารูปแบบกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนภายใต้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ โครงการพัฒนารูปแบบกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนภายใต้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ

ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

 • ดร.ธรณิศ สายวัฒน์

  Expert:

 • นางสมใจ เจียระพงษ์

  Expert:

 • สุรัสวดี พนมแก่น

  Expert:
ผลงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุด

การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในบริบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียด >>


สถานการณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดการโรคหลอดเลือดสมองของกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด >>


การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน ของแม่วัยรุ่นในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด >>


ระเบียบ ข้อบังคับสมาคมฯ ดาวน์โหลดใบสมัคร สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ ติดต่อสมาคมฯ

งานวิจัยจากวิทยาลัยอื่น