• บันทึกความร่วมมือ โครงการพัฒนารูปแบบกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาวภายใต้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ บันทึกความร่วมมือ โครงการพัฒนารูปแบบกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาวภายใต้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ
 • 1 โครงการเสริมสมรรถนะด้านการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ (DHML) จังหวัดขอนแก่น 1 โครงการเสริมสมรรถนะด้านการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ (DHML) จังหวัดขอนแก่น
 • โครงการพัฒนารูปแบบกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนภายใต้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ โครงการพัฒนารูปแบบกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนภายใต้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ

ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

 • รัชนี พจนา

  Expert:

 • นางสุวารี คำศิริรักษ์

  Expert:

 • ปราณี แสดคง

  Expert:
ผลงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุด

ประสบการณ์ของชาวนาในการป้องกันการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการทำนา

รายละเอียด >>


Risk Factors for Onset Disability in Community – Dwelling Elderly: A systematic review.

รายละเอียด >>


การสำรวจความครอบคลุมของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับพื้นฐานในพื้นที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ุ6 ระยอง: กลุ่มสตรีและทารกและกลุ่มเด็กปฐมวัย

รายละเอียด >>


ระเบียบ ข้อบังคับสมาคมฯ ดาวน์โหลดใบสมัคร สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ ติดต่อสมาคมฯ

งานวิจัยจากวิทยาลัยอื่น