• บันทึกความร่วมมือ โครงการพัฒนารูปแบบกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาวภายใต้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ บันทึกความร่วมมือ โครงการพัฒนารูปแบบกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาวภายใต้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ
 • 1 โครงการเสริมสมรรถนะด้านการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ (DHML) จังหวัดขอนแก่น 1 โครงการเสริมสมรรถนะด้านการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ (DHML) จังหวัดขอนแก่น
 • โครงการพัฒนารูปแบบกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนภายใต้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ โครงการพัฒนารูปแบบกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนภายใต้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ

ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

 • ดร.ศุภวดี แถวเพีย

  Expert: การวิจัยเชิงปริมาณ

 • วิไลวรรณ วัฒนานนท์

  Expert:

 • นางสุวารี คำศิริรักษ์

  Expert:
ผลงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุด

ผลการพัฒนาสมรรถนะและอัตลักษณ์ตามคุณลักษณะพยาบาลชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชน และโดยชุมชน จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด >>


การพัฒนารูปแบบจิตอาสาซุปเปอร์จิ๋วในด้านการส่งเสริมความรู้เรื่องโทษของบุหรี่ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน

รายละเอียด >>


การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน ของแม่วัยรุ่นในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด >>


ระเบียบ ข้อบังคับสมาคมฯ ดาวน์โหลดใบสมัคร สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ ติดต่อสมาคมฯ

งานวิจัยจากวิทยาลัยอื่น